Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

DaØ oppfyller Forurensingsforskriftens krav som et akkreditert selskap og utfører akkreditert prøvetakning av avløpsvann og slam for medlemskommunene.


For å kunne ivareta miljøet for fremtiden er kartlegging av fremmedvann og industripåslipp essensielt i arbeidet med driftsoptimalisering av transport og avløpsbehandling. Vi bistår med kildesporing,  mengdemåling og analyse av kvaliteten på avløpsvannet i nettet med mer, herunder:

  • Prøvetaking av prosessvann for å dokumentere kvaliteten i henhold til påslippsavtaler med bedrifter.
  • Prøvetaking av avløpsvann på pumpestasjoner og ledningsnett.
  • Søk etter fremmedvann og forurensing ved bruk av røyk, fargesporing og prøvetaking mm.


For å sikre trygg avløpsbehandling utfører DaØ resipientkontroll, og bistår flere kommuner og vannområder med rådgivning.


Vi fører også kontroll, tilsyn og avviksbehandling av spredt avløp (minirenseanlegg), og bistår med rådgivning ved tiltak.Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.