Tjenester

Tjenester

 

 

Informasjon om Tjenestene til DaØ IKS

 

Bilder av diverse utstyr:

Tjenesteoversikt:

 

Renseanleggene.

DaØ utfører driftsoptimalisering og prosjekter ved renseanleggene i medlemskommunene. Dette gjelder så vel drift som installasjon av nytt utstyr/rehabilitering.

Målinger og prosjekter på ledningsnettet.

Lekkasjer, overløp og feilkoblinger på ledningsnett er en stor kilde til forurensing i tillegg til en stor økonomisk belastning for kommunene. DaØ gjennomfører kartlegging med mengdemåling og søk etter kilder til fremmedvann for medlemskommunene, dette gjelder både søk etter forurensing i overvannet (kloakk i bekker og elver mm.) og nedbør/grunnvann i spillvannet.

Industrikontroll (prøvetaking av prosess- og/eller vaskevann mm.).

Kommunene inngår påslippsavtaler med bedrifter etter en mal utarbeidet av DaØ. Man foretar omfattende prøvetaking for å kartlegge bedriftenes avløp.

Resipientkontroll.

Kommunene plikter i sine utslippstillatelser å føre kontroll med lokale resipienter. Dette arbeidet utfører DaØ for flere kommuner.

Utslipps- og slamkontroll.

DaØ utfører utslipps- og slamkontrollen i Østfold på vegne av renseanleggeierne. Denne kontrollen gjøres ved hjelp av dataprogrammet "Norvar Avløp 2000". Resultatet av kontrollen presenteres to ganger i året som halvårs- og årsrapport.

 

Tilsyn på private avløpsanlegg for kommunene i Østfold.

DaØ IKS gjennomfører tilsyn av private avløpsanlegg hvor det blant annet kontrolleres hvorvidt det er gjennomført tilfredsstillende service og at anlegg er plassert og driftes korrekt. Se bilde av inspeksjonsbilen på befaring i galleriet til høyre (blå Volkswagen Caddy).

 

DaØ IKS

2017

www.dao.no